Mijnspeelgoed

             

+ EDUCATIEF SPEELGOED
+ BOUW EN SPEEL
+ LEER EN SPEEL

Bookmark and Share
  MIJNSPEELGOED.BE » Speelgoed » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen  |  Contact   
CategorieŽn
Ander Speelgoed (24)
Creatief speelgoed (7)
Educatief speelgoed (22)
Gsm Hangertjes (9)
Houten Speelgoed-> (18)
Kinderkamers (33)
Loopfietsen (1)
Pluche Speelgoed (17)
RC Speelgoed-> (41)
Robots en Robotten (6)
Trunki Family (21)
Walltastic (29)
Fabrikanten
Nieuw speelgoed Meer
Walltastic XXL Baby Kinderkamer Behangpapier Avontuur onder zee
Walltastic XXL Baby Kinderkamer Behangpapier Avontuur onder zee
69.99EUR
49.99EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Verzenden , retourneren & herroepingsrecht
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Mijnspeelgoed.be is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mijnspeelgoed.be in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mijnspeelgoed.be en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Mijnspeelgoed.be ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Mijnspeelgoed.be al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Mijnspeelgoed.be.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Mijnspeelgoed.be aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Mijnspeelgoed.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mijnspeelgoed.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Mijnspeelgoed.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Mijnspeelgoed.be en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Mijnspeelgoed.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Mijnspeelgoed.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Mijnspeelgoed.be een Order schriftelijk aanvaardt of door Mijnspeelgoed.be uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Mijnspeelgoed.be van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Mijnspeelgoed.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Mijnspeelgoed.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Mijnspeelgoed.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Mijnspeelgoed.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Mijnspeelgoed.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Mijnspeelgoed.be, op de door die toeleveranciers aan Mijnspeelgoed.be verstrekte gegevens.
2. Indien Mijnspeelgoed.be voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Mijnspeelgoed.be.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Mijnspeelgoed.be derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Mijnspeelgoed.be voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Mijnspeelgoed.be heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Mijnspeelgoed.be de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Mijnspeelgoed.be zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Mijnspeelgoed.be is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Mijnspeelgoed.be. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Mijnspeelgoed.be gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) sursťance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Mijnspeelgoed.be Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Mijnspeelgoed.be gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Mijnspeelgoed.be op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Mijnspeelgoed.be op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Mijnspeelgoed.be op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Mijnspeelgoed.be gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Mijnspeelgoed.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Mijnspeelgoed.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Mijnspeelgoed.be, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Mijnspeelgoed.be geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Mijnspeelgoed.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Mijnspeelgoed.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Mijnspeelgoed.be aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Mijnspeelgoed.be in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Mijnspeelgoed.be op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Mijnspeelgoed.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Mijnspeelgoed.be het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Mijnspeelgoed.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Mijnspeelgoed.be.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Mijnspeelgoed.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
  • Indien Afnemer jegens Mijnspeelgoed.be in verzuim is, is hij verplicht Mijnspeelgoed.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Mijnspeelgoed.be, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Mijnspeelgoed.be is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Mijnspeelgoed.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mijnspeelgoed.be te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Mijnspeelgoed.be aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mijnspeelgoed.be in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Mijnspeelgoed.be in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Mijnspeelgoed.be (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Mijnspeelgoed.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Mijnspeelgoed.be alle schade vergoeden die Mijnspeelgoed.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Mijnspeelgoed.be door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mijnspeelgoed.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Mijnspeelgoed.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Mijnspeelgoed.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Mijnspeelgoed.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Mijnspeelgoed.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mijnspeelgoed.be staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mijnspeelgoed.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Mijnspeelgoed.be in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Mijnspeelgoed.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Mijnspeelgoed.be worden overgedragen zal Mijnspeelgoed.be Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Mijnspeelgoed.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnspeelgoed.be.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Volgende
  Snel zoeken
   
  Talen
  Nederlands FranÁais English
  Winkelwagen Meer
  Uw winkelwagen
  is leeg
  Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
  Meest verkocht
  01.Doe-het-zelf Vogelhuisje
  02.Zonnestelsel Mobiel supergroot 75x75cm
  03.Spaarpot kluis Locker Rood
  04.Potato Clock - Aardappelklok
  05.Maak je eigen sterrenhemel
  06.Space Bouwset Zonnestelsel Mobiel
  07.Blikken Robot
  08.3D-Kit Insect Libelle
  09.Dynamo Lamp
  10.Modelbouwdoos Planetenstelsel modelkit
  11.3D-Kit Insect Spin
  12.Magic Cube Sudoku
  13.Slimme Robot
  14.Walltastic XXL Kinderkamer Behangpapier Bouwwerf NEW
  15.Walltastic XXL Kinderkamer Behangpapier Race Cars Auto's NEW
  16.Pluche Spaarvarken Spaarpot
  17.Trunki Tipu Tijger Kinderkoffer
  18.3D-Kit Insect Wesp
  19.3D-Kit Model Dinosaurus Stegosaurus
  20.Cherry Belly Senior Cow : Koe
  21.Houten Modelbouwset Brachiosaurus
  22.Houten Modelbouwset Motor
  23.Houten Modelbouwset Racewagen
  24.Natuurlijk Batterij
  25.Piraten Vlag 90 x 150 cm - Design 2
  26.Piraten Vlag 90 x 150 cm - Design 3
  27.Robot Insect Robug
  28.Trunki BoostApak Verhogingskussen / kinderzitje rugzak
  29.Trunki Snoozihedz Reiskussentje + dekentje Dudley Dino Groen
  30.Walltastic XXL Disney Kinderkamer Behangpapier Prinsessen
  Beoordelingen Meer
  Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
  Talen
  Nederlands FranÁais English
  Valuta

  Copyright © 2018 MIJNSPEELGOED.BE
  Powered by osCommerce Nederland
  Mijnspeelgoed.be - Origineel speelgoed en educatief speelgoed bestellen was nog nooit zo makkelijk en goedkoop !! Geef uw kinderen eens iets anders dan computerspelletjes of tv en laat ze creatief en educatief speelgoed ontdekken. Je zal zien dat dit speelgoed goed is voor hun ontwikkeling. Zowel voor hun motoriek , denkpatroon , plezier , spelend leren enzovoort. Wie weet wordt door het maken van een robot , jouw kind later een robotic engineer... Laat jouw kind hun eigen speelgoed maken en er daarna mee spelen.
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - BelgiŽ - Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcam kopen - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest
  Al onze figuren, teksten, tekeningen, foto's, beelden , benamingen , logo's en merken op onze website zijn beschermd door intellectuele rechten . Het is dus ten strengste verbonden om deze te kopiŽren , verspreiden , te delen met anderen zonder voorafgaande toestemming van ons.
  TAGS : SPEELGOED - EDUCTATIEF - CREATIEF - LEERRIJK - SPEELGOEDWINKEL ANTWERPEN - ORIGINEEL

  Baby en Kinderzonnebrillen